Kdo jsme?


Jsme nezisková nadace zaměřená na podporu rozvoje a přínosu křesťanských duchovních hodnot a aktivit na místech, kde jich je nedostatek. Cílem nadace je podpořit začínající jedince, skupinky, společenství, sbory, které tyto hodnoty prezentují a to různými způsoby v mnoha oblastech.

Oblasti, ve kterých je možno žádat podporu:

 • Duševní a duchovní oblast – podporují se zpravidla lokální projekty zaměřené na rozvoj duševního a duchovního života – besedy, přednášky, koučing, společná setkání a slavnosti,
 • Zdravá rodina – podporují se zpravidla lokální projekty zaměřené na rozvoj zdravě fungujících rodin – besedy, přednášky, kurzy na téma partnerských vztahů, výchovy dětí,
 • Sociální oblast – podporují se zpravidla různé lokální sociální projekty – pomoc potřebným rodinám, pomoc handicapovaným, opuštěným, finančně nezabezpečeným,
 • Preventivní oblast – podporují se zpravidla lokální preventivní projekty – prevence proti závislostem na alkoholu, drogách, gamblerství, aj.
 • Kulturní oblast – podporují se zpravidla lokální kulturní aktivity jako koncerty, besedy, cestopisy, vernisáže, divadelní představení,
 • Sportovní oblast – podporují se zpravidla lokální sportovní kempy, treky, výlety, turnaje, maratony, atd.,
 • Lidské zdroje – podporují se lidé, kteří jsou svou činností zpravidla zaměření lokálně – zaměstnanci jak bez omezení (tak s omezením) na celý či poloviční úvazek, lidé pracující na dohodu o provedení práce, odměny pro dobrovolníky atd.
 • Zázemí – podporuje se zpravidla lokální zázemí, prostor a jejích vybavení – pronájem prostorů, koupě prostorů, rekonstrukce prostorů, vybavení prostorů,
 • Nadace jako celek – finance rozděluje nadace dle potřeby do různých odvětví. Jako další varianta mohou být finance v této podoblasti určené na samotný chod nadace.

Nadace vznikla na konci roku 2013 z touhy několika jedinců rozšířit křesťanské duchovní hodnoty na místa naší země, kde chybí nebo jich je nedostatek. V tomto smyslu jsou tato místa „bílá“, odtud i název nadace.
Proč je potřeba zakládat nová společenství/sbory?
Upřímně věříme, že správně motivovaní jedinci, zdravé sbory a společenství, jejichž
hodnoty jsou založené na Bibli, jsou tím nejlepším způsobem, jak pozitivně ovlivnit
naší společnost. Vnímáme, že právě společnost stále více postrádá pevné morální a etické mantinely. Hodnoty, vzory a životní cíle nás všech, ale především našich dětí,
potřebují postavit na pevném a osvědčeném základu. Ten položil Pán Ježíš, následovali ho a vycházeli z něho učenci jako Jan Hus, Jan Ámos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk a mnozí další. Živé společenství a sbory, založené na vzájemné úctě, pravdě, lásce, pochopení, pokoře a milosrdenství mají příležitost oslovit lidi všech věkových kategorií kolem nás a seznámit je s poselstvím dobré zprávy-evangeliem a s významem všech hodnot, které z něho vycházejí.

,,Měřítkem úspěchu společenství není jejich množství členů, ale množství sborů, které vyšlou“ J.D. Greear

Nové sbory a společenství mohou zároveň podpořit stávající sbory. Více o tématu, proč zakládat sbory se můžete dozvědet zde.

 

,,Nejde o to, kolik je semínek v jednom pomeranči, ale o to, kolik 

pomerančů je v jednom semínku.“

V co věříme?


V Nadaci Bílá místa věříme v následující hodnoty, které chceme zastávat, hájit a podporovat

 • Věříme v hodnotu každého jedince a jeho právo na plnohodnotný život
 • Věříme ve spravedlonost, vzájemný respekt a laskavost
 • Věříme v pravdu a lásku, která nás přesahuje
 • Věříme, že každý člověk má právo, zodpovědnost a možnost hájit tyto hodnoty
 • Věříme v náš národ a v navrácení se k duchovních kořenům, na kterých byla vybudována naše společnost

Co nabízíme?


Co nabízíme žadatelům?

– Nabízíme vzdělávací a finanční podporu k zahájení a rozvoji duchovně zaměřené činnosti v mnoha oblastech. Bližší informace naleznete zde
– Nabídka je platná pro křesťanská společenství, skupiny nebo jedince, kteří věří v následující biblické hodnoty. Bližší informace naleznete zde

Co nabízíme dárcům?
– Možnost zapojit se a být součásti celorepublikové mise návratu křesťanských hodnot napříč naší společností.
– Být mezi prvními, kteří jsou vzorem, příkladem pro ostatní v oblastech budování a výstavby kvalitnější a spokojenější společnosti, vybudované na křesťanských základech.

Pomůžeme Vám:
– Získat vlastní satisfakci do dalšího života. Lidé, kteří pomáhají, získávají pocit štěstí a prospěšnosti.
– Vidět radost lidí, kterým jste pomohli, to je pocit, který nelze ničím materiálním nahradit – dobré skutky nenechávají obdarované chladnými.
– Pomáhat znamená dávat i sám sobě – vysoce hodnotný a smysluplný dárek laskavosti  a dobré vůle.
– Pomáhání je získávání  – nových poznatků, přátel na stejné vlně a potěšení z rozvoje sebe sama.
– Pomáhat je životní postoj – pomáhat druhým dárcům zvyšuje sebevědomí.
– Zviditelnit své podnikání, svou společnost, produkt, službu a pod…prostřednictvím našeho webu, facebooku, akcí pořádaných Nadací Bílá místa, spolupracujících partnerů atd.

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o nadačních příspěvcích a všech záležitostech nadace. Všichni členové správní rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

 • Správní rada zaměstnává ředitele, který Nadaci vede a usiluje o její rozvoj.
 • Finanční dary pro Nadaci BM jsou v plné výši rozdělovány do schválených projektů.
 • Samotný provoz nadace je financován z jiných zdrojů.
kikaaMgr. Kristina Chlebková – Zřizovatel a člen správní rady

Vystudovala Pedagogickou  fakultu na Ostravské univerzitě, obor Křesťanská výchova/Německý jazyk. Své jazykové a teologické vědomosti prohlubovala také na studiích v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Oberursel). Nějakou dobu učila na střední škole, ale svou učitelskou dráhu ukončila s  příchodem prvního syna. Po mateřské dovolené pracovala v neziskové organizaci PROMISE CZ, kde se věnovala rozvoji různých projektů. V současné době rozvíjí projekt pro ženy (www.inspiramo.cz) Spolu s manželem a dvěma syny jsou členy  Slezské církve evangelické a.v., kde se Kristina věnuje práci se ženami, pořádá pro ně přednášky a konference.

Screen Shot 2016-07-01 at 08.59.12Mgr. Daniel Chlebek – Zřizovatel a předseda nadace

V roce 2001 ukončil vysokoškolské vzdělání v oboru teologie na katedře Evangelikální teologie a misie univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (SK). Poté se ještě vzdělával v oblasti teologie v  Německu (Oberursel). V současné době je ředitelem Evangelizačního centra M.I.S.E. ve Slezské církvi evangelické augsburského vyznání, v rámci kterého vede projekt zakládání sborů. Daniel je zakladatelem a předsedou mezidenominačního občanského sdružení PROMISE CZ – platforma pro misii a evangelizaci. Spolu s manželkou Kristinou vychovávají dva syny (Davida a Timoteje) a jsou členy sboru SCEAV v Komorní Lhotce.

Screen Shot 2016-07-01 at 09.14.05JUDr. David Kuboň – Člen správní rady

Advokát od roku 2005, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. – 2005). Zkušenosti získal v předních tuzemských i zahraničních advokátních kancelářích. V letech 2005-2010 byl vedoucím právního oddělení skupiny Patria Finance, od 2011 hlavním právníkem investiční banky WOOD & Company Financial Services. V době svého působení u dvou největších tuzemských obchodníků s cennými papíry se mimo jiné podílel na realizaci řady primárních emisí na středoevropských burzách, poskytoval poradenství při prodeji Burzy cenných papírů Praha či WOOD & Company Securities, implementoval evropské směrnice v oblasti regulace a compliance a přispěl k rozvoji předního retailového brokera v ČR. Dlouhodobě se úspěšně věnuje soudnímu i mimosoudnímu vymáháni náhrady škody na zdraví.

Screen Shot 2016-07-01 at 09.15.49Mgr. Tomáš Piętak – Člen správní rady

Vystudoval právnickou fakultu UK, kde v roce 2005 získal doktorát. Postgraduálně studoval také na Sorbonně (DESS – Diplome d´Etudes Superieures Specialisées) a Harvardu (LLM – Master of Laws). Po studiích Tomáš působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v mezinárodních advokátních kancelářích Clifford Chance a White & Case, a v současné době pracuje ve společnosti Johnson & Johnson jako ředitel pro právní a etické otázky v oblasti střední a východní Evropy. Tomáš je členem Slezské církve evangelické a.v. Dlouhá léta v církvi působil jako člen právní komise. Od roku 2012 je členem správní rady Univerzitního křesťanského hnutí. V současné době žije ve Spojených státech s manželkou Michaelou a třemi dětmi (Sára, Adam, Klára).

Screen Shot 2016-07-01 at 09.09.24Ing. Lukáš Walach – Člen správní rady

V roce 2008 vystudoval Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiích nastoupil do Třineckých Železáren. Od roku 2009 pracuje v dceřiné společnosti Třineckých Železáren, Strojírny a Stavby Třinec, kde nejprve pracoval jako technolog strojního obrábění, poté jako vedoucí úseku ocelových konstrukcí. V současné době pracuje jako zástupce vedoucího provozu Mechanických dílen Strojíren a Staveb Třinec. Lukáš je členem Apoštolské církve Oldřichovice, kde působí jako starší sboru, vedoucí mládeže a je členem hudební skupiny Deep Inside. S manželkou Lenkou mají dva syny, Matouše a Michala.

Screen Shot 2016-07-01 at 09.17.53Bc. Hana Mikešová – Revizor

Absolvovala studia na Slezské univerzitě v Opavě, která ukončila roku 2006. Několik let pracovala jako účetní. Od roku 2010 pracuje v daňové a auditorské kanceláři. Při působení v auditorské a daňové kanceláři získala zkušenosti s kontrolní činností a zkvalitnění vedení hospodaření tak, aby bylo efektivní, hospodárné a zároveň transparentní. Od roku 2013 pracuje jako daňová poradkyně. V současné době je asistentkou auditora a připravuje se na složení auditorských zkoušek. Je vdaná a má dvě děti. Spolu s rodinou je členem Slezské církve evangelické a.v. místního sboru v Albrechticích.

Rada Nadace


Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o nadačních příspěvcích a všech záležitostech nadace. Všichni členové správní rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

 • Správní rada zaměstnává ředitele, který Nadaci vede a usiluje o její rozvoj.
 • Finanční dary pro Nadaci BM jsou v plné výši rozdělovány do schválených projektů.
 • Samotný provoz nadace je financován z jiných zdrojů.
Mgr. Daniel Chlebek – Zřizovatel a předseda nadace

V roce 2001 ukončil vysokoškolské vzdělání v oboru teologie na katedře Evangelikální teologie a misie univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici (SK). Poté se ještě vzdělával v oblasti teologie v  Německu (Oberursel). Daniel je zakladatelem a předsedou mezidenominačního občanského sdružení PROMISE CZ – platforma pro misii a evangelizaci. Spolu s manželkou Kristinou vychovávají dva syny (Davida a Timoteje) a jsou členy sboru SCEAV v Komorní Lhotce.

Mgr. Kristina Chlebková – Zřizovatel a člen správní rady

Vystudovala Pedagogickou  fakultu na Ostravské univerzitě, obor Křesťanská výchova/Německý jazyk. Své jazykové a teologické vědomosti prohlubovala také na studiích v Rakousku (Vídeň) a v Německu (Oberursel). Nějakou dobu učila na střední škole, ale svou učitelskou dráhu ukončila s  příchodem prvního syna. Po mateřské dovolené pracovala v neziskové organizaci PROMISE CZ, kde se věnovala rozvoji různých evangelizačních projektů. V současné době rozvíjí projekt pro ženy (www.inspiramo.cz). Spolu s manželem a dvěma syny jsou členy  Slezské církve evangelické a.v., kde se Kristina věnuje práci se ženami, pořádá pro ně přednášky a konference.

JUDr. David Kuboň – Člen správní rady

Advokát od roku 2005, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr. – 2005). Zkušenosti získal v předních tuzemských i zahraničních advokátních kancelářích. V letech 2005-2010 byl vedoucím právního oddělení skupiny Patria Finance, od 2011 hlavním právníkem investiční banky WOOD & Company Financial Services. V době svého působení u dvou největších tuzemských obchodníků s cennými papíry se mimo jiné podílel na realizaci řady primárních emisí na středoevropských burzách, poskytoval poradenství při prodeji Burzy cenných papírů Praha či WOOD & Company Securities, implementoval evropské směrnice v oblasti regulace a compliance a přispěl k rozvoji předního retailového brokera v ČR. Dlouhodobě se úspěšně věnuje soudnímu i mimosoudnímu vymáháni náhrady škody na zdraví.

Mgr. Tomáš Piętak – Člen správní rady

Vystudoval právnickou fakultu UK, kde v roce 2005 získal doktorát. Postgraduálně studoval také na Sorbonně (DESS – Diplome d´Etudes Superieures Specialisées) a Harvardu (LLM – Master of Laws). Po studiích Tomáš působil na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v mezinárodních advokátních kancelářích Clifford Chance a White & Case, a v současné době pracuje ve společnosti Johnson & Johnson jako ředitel pro právní a etické otázky v oblasti střední a východní Evropy. Tomáš je členem Slezské církve evangelické a.v. Dlouhá léta v církvi působil jako člen právní komise. Od roku 2012 je členem správní rady Univerzitního křesťanského hnutí. V současné době žije ve Spojených státech s manželkou Michaelou a třemi dětmi (Sára, Adam, Klára).

Ing. Lukáš Walach – Člen správní rady

V roce 2008 vystudoval Fakultu strojního inženýrství na Vysokém učení technickém v Brně. Po studiích nastoupil do Třineckých Železáren. Od roku 2009 pracuje v dceřiné společnosti Třineckých Železáren, Strojírny a Stavby Třinec, kde nejprve pracoval jako technolog strojního obrábění, poté jako vedoucí úseku ocelových konstrukcí. V současné době pracuje jako zástupce vedoucího provozu Mechanických dílen Strojíren a Staveb Třinec. Lukáš je členem Apoštolské církve Oldřichovice, kde působí jako starší sboru, vedoucí mládeže a je členem hudební skupiny Deep Inside. S manželkou Lenkou mají dva syny, Matouše a Michala.

Bc. Hana Mikešová – Revizor

Absolvovala studia na Slezské univerzitě v Opavě, která ukončila roku 2006. Několik let pracovala jako účetní. Od roku 2010 pracuje v daňové a auditorské kanceláři. Při působení v auditorské a daňové kanceláři získala zkušenosti s kontrolní činností a zkvalitnění vedení hospodaření tak, aby bylo efektivní, hospodárné a zároveň transparentní. Od roku 2013 pracuje jako daňová poradkyně. V současné době je asistentkou auditora a připravuje se na složení auditorských zkoušek. Je vdaná 15 let a má dvě děti. Spolu s rodinou je členem Slezské církve evangelické a.v. místního sboru v Albrechticích.