Nabídka školení


Nadace nabízí pořádání semináře o zakládání sborů:

  1. Biblické vyučování

 • Boží záměr s církví, Ježíšovo pověření
 • Vystrojení a zmocnění
 • Principy zakládání sborů v prvotní církvi
 • Zkušenosti prvotní církve včetně překonávání překážek

  2. Strategická příprava

 • Příprava společenství (vytvoření jednotného týmu se společnou vizí, rozdělení kompetencí, vedení týmu k obětavosti a štědrosti, zajištění zázemí podpory dalších křesťanů)
 • Průzkum oblasti a shromažďování informací (národnostní a sociální složení obyvatelstva, kulturní život, náboženství, působení sekt, ezoterické aktivity, historie oblasti a její vliv na současnost, kriminalita)
 • Modlitební nasazení v duchovním boji
 • Příprava na řešení možných problémů a překážek

  3. Plánování jednotlivých kroků služby

 • Plánování vhodných akcí s ohledem na zjištěnou situaci v místě a na možnosti týmu
 • Plánování návazných aktivit vedoucích ke stabilizaci započaté práce
 • Příprava statutu nově vzniklého společenství a jeho dalšího rozvoje v dlouhodobějším horizontu

Nabídka finanční podpory


Finanční podpora může být jednorázová nebo dlouhodobá musí spadat do těchto oblastí.

Současně nabízíme následující typy podpory:

 1. Podporu platu pracovníka (vedoucího), který přináší křesťanské hodnoty na novém-bílém místě.
 2. Podpora konkrétní akce, která je spojená s předáváním křesťanských hodnot na nových-bílých místech.
 3. Podpora konání kurzů, přispívajících k předávání křesťanských duchovních hodnot.    

Sbor si vždy může požádat pouze o jeden z typů podpory. Maximální poskytovaná částka Nadací je vždy do 50% celkové částky projektu. Snažíme se tímto motivovat sbory k postupné finanční nezávislosti od externích dárců.

V případě, že se jedná o víceletou podporu, projekt je rozdělen na jednotlivé fáze s časovým horizontem:

I. fáze   1. rok

 • většina projektů jsou pouze krátkodobou podporou evangelizačních aktivit
 • u dlouhodobějších projektů je první rok zkouškou, zda se práce dobře rozbíhá a zaslouží si další podporu

II. fáze  2. – 3. rok

 • většinou se jedná o zdárné pokračování dlouhodobějších projektů

III. fáze 4. – 5. rok

 • jedná se o projekt zakládání sborů, kde se očekává, že po pěti letech se sbor osamostatní natolik, že už nebude potřebovat další podporu nadace
Pravidla pro poskytování podpory

Pravidla pro poskytování podpory

Příjemce podpory

 Dodá plán projektu obsahující následující informace a zavazuje se k níže popsanému:

 • jasný motiv pro zahájení misijní práce na území České republiky
 • má tým minimálně čtyř vedoucích, kteří se na misijní práci podílí/budou podílet
 • konkrétní plán kde, kdy a jakým způsobem se bude činnost rozbíhat
 • vize, ke které chce směřovat a kterou chce postupně naplnit
 • tým odhodlaný k dlouhodobému nasazení ve služb
 • zázemí ve společenství církve, ke kterému patří
 • vypracovaný rozpočet na náklady projektu
 • připravený na spoluúčast při financování projektu
 • použije svěřené finanční prostředky k účelu, ke kterému jsou poskytnuty
 • bude řádně a včas vykazovat nadaci využití svěřených finančních prostředků
 • řádně a včas dodá Nadaci zprávu po dokončení projektu (do 2 měsíců od ukončení).

Věří v následující Biblické hodnoty

 • Bible (Písmo) je Boží slovo. (2 Timoteovi 3:16-17)
 • Písmo je živé a pozitivně ovlivňuje náš život. (Židům 4:12)
 • Svatá Trojice, která je nám zjevena skrze Písmo – Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý (Izaiáš 9:6, Matouš 28:19, 2 Korintským 13:14).
 • Všichni lidé jsou hříšníci a potřebují být spasení. (Římanům 3:23)
 • Bohu záleží na všech lidech a touží, aby byli zachráněni (Jan 3:16)
 • Spasení nevychází z našich skutků, ale můžeme je přijmout pouze díky milosti Boha skrze naši víru. (Efezským 2:8-9)
 • Dobré skutky, evangelizace a upřímná snaha pomoci druhým přirozeně vychází z naší vděčnosti Bohu a zároveň vyjádřují poslušnost Písmu (Žalm 9:1, Jan 15:12)
 • Církev tvoří lidé z různých věkových, etnických skupin a z různých prostředí a kultur (Zjevení 7:9)
 • Ten, kdo propojuje a spojuje církev je Ježíš Kristus. (Efezským 2:12-19)
 • To, co dělá církev/sbor autentickým, není styl hudby nebo denominace, ale lidé, kteří církev tvoří. Je to zejména jejich skutečný vztah k Bohu, jejich oddanost Písmu jako základ životních přesvědčení a víry.
 • Církev je Boží záměr a být součástí církve je důležité a přínosné pro každého křesťana. (Matouš 16:18, Židům 10:25

Výběrové řízeni

 • Uchazeči o podporu se mohou přihlásit do výběrového řízení řádně vyplněnou, podepsanou a naskenovanou žádostí zaslanou elektronicky na NadaceBilaMista@gmail.com
 • Součástí řízení je setkání vedoucího/vedoucích s ředitelkou Nadace.
 • Nadace uzavře smlouvu s uchazečem, jehož projekt byl vybrán k podpoře.
 • Předmětem smlouvy je včasné plnění povinností vyplývajících ze vzájemné domluvy. Ze strany příjemce podpory se jedná především o využití svěřených finančních prostředků k účelu, ke kterému byly poskytnuty a o řádné vyplnění a předání výkazů a správy Nadaci. Ze strany dárce pak jde o poskytnutí finančních prostředků v dohodnutých termínech.

Začátek podpory

 • Projekty, které budou při výběrovém řízení přijaty k podpoře, budou zveřejněny na stránkách nadace kvůli dárcům, kteří by daný projekt chtěli podpořit.
 • Žádosti je možné poslat kdykoliv v průběhu roku 2017. Jednotlivé žádosti jsou schvalované ředitelkou a jejich podpora je rozhodnutá správní radou Nadace. Jejich schválení tedy probíhá v průběhu roku v závislosti na datu setkání rady.

Řekli o nás


Na akci ,,Miniměstečko“ učíme děti finanční gramotnosti, ale také se jim snažíme ukázat křesťanské hodnoty. Akce je finančně i logisticky hodně náročná, musíme zajistit pronájmy prostor, nákup vybavení pro cca 25 stanovišť a musí se jí zůčastnit 40-60 dobrovolníků. Akce se zůčastnilo asi 200 dětí a 50 rodičů a asi 20 z nich se modlilo za přijetí Pána. Bez podpory vaší Nadace by to asi nebylo možné.

Podpora akce ,,Miniměstečko" sboru AC Bučovice

Ve Slavkově práci začínáme a proto jsme velmi vděční za podporu, která nám pomohla zpříjemnit a zkvalitnit prostředí, kde se scházíme. Na našich skupinách se už schází asi 10 lidí a cca 20 lidí navštěvuje bohoslužby. Věříme, že prostředky Nadace byly využity efektivně a budou mít vliv na rozšiřování Božího krílovství v našem regionu.

Podpora sboru AC Slavkov